I/ MG LỚN

     1. Võ Trương Thủy Cúc - Hội trưởng

     2. Nguyễn Duy Khanh - hội phó

II/ MG NHỠ

    1. Lê Thị Đông

    2. Trần Thị Thanh Mẫn

III/ MG BÉ

    1. Huỳnh Ái Phương

    2. Nguyễn Thị Kim

IV/ NHÀ TRẺ

    1. Huỳnh Thị Trâm

    2. Nguyễn Thị Song Nguyên - Thủ quỹ